Se Zásilkovnou je doprava zdarma.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 
společnosti INTERNATIONAL MONEY CONSULTING (IMC) s.r.o. se sídlem Čechova 239/9, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 06803318, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, spisová značka 289213 C (dále jen Společnost) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetovém portálu www.winkiki.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Společnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 
1.2. Internetový obchod winkiki.cz je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.winkiki.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.3. Obchodní podmínky se vztahují na kupující – spotřebitele. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím smlouvu. Obchodní podmínky se přiměřeně vztahují (pokud v nich není uvedeno jinak) i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jenž jedná při objednávání zboží jako osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
1.4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 
1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.6. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 
1.7. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webové stránce a jsou nedílnou přílohou potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na stránkách je možné vytvořit uživatelský účet.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.
 
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s Obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s Obchodními podmínkami seznámil. Obchodní podmínky jsou součástí potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.
 
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou zprávou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uváděnou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů ode dne doručení objednávky.
 
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1034320007/2700, vedený u společnosti Unicredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
4.1.4. bezhotovostně platební kartou.
 
4.2. Společně s vlastní kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 
5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem:
5.2.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
5.2.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
5.2.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
5.2.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
5.2.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
5.2.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
5.2.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
5.2.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží nebo pro výměnu zboží), jenž je připraven ke stažení na https://winkiki.cz v záložce Vrácení a reklamace zboží – odkaz „přiložte vyplněný formulář odstoupení od smlouvy ( DOC / PDF)“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 Obchodních podmínek.
 
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky za vrácené zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
6.1.1 Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna
6.1.2 Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Zásilkovna na Vámi určenou adresu
 
6.2. Zboží odesíláme v pracovní dny do 17:00. Lhůta dodání přepravní společností není garantována, ale obyčejně je zboží dodáno v průběhu 1 - 2 prac. dnů od podání. O podání zásilky Vám bude zasláno upozornění přepravní společností.
 
6.3. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky
 
6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (zákonná záruka) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající poskytuje kupujícímu – spotřebiteli na prodávané zboží zákonnou záruku v trvání dvou (2) let. Kupujícímu, který není spotřebitelem (čl. 1.3.) poskytuje prodávající smluvní záruku v trvání jednoho (1) roku. Záruční doba počíná běžet dodáním zboží.
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
7.5. Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  • mechanickým poškozením zboží;
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
  • poškozením zboží způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
  • provedením nekvalifikovaného zásahu na zboží;
  • zboží, které bylo upravováno kupujícím;
  • poškozením zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.
7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující informuje prodávajícího o reklamaci zboží nejlépe e-mailem na email, případně telefonicky na telefonní číslo +420 606 654 644 (v případě SMS na toto mobilní číslo se žádostí o kontakt za účelem reklamace do zprávy uveďte své jméno a zboží, kterého se reklamace týká). Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (Uplatnění reklamace), jenž je připraven ke stažení na https://www.winkiki.cz v záložce Vrácení a reklamace zboží – odkaz „formulář k uplatnění reklamace je ke stažení: Uplatnění reklamace ( DOC / PDF – reklamační list)“. Pokud prodávající nesdělí kupujícímu jiné pokyny, je kupující povinen bez zbytečného odkladu po reklamaci (nebo současně s ní) doručit reklamované zboží prodávajícímu. Aby prodávající mohl reklamaci řádně vyřídit, je kupující povinen prodávajícímu poskytnout potřebnou součinnost, zejména předat reklamované zboží prodávajícímu a popsat vadu, která není zjevná.
 
7.7. Reklamace bude vyřízena obvykle ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářní dnů ode dne uplatnění reklamace (doručení reklamovaného zboží prodávajícímu), nejpozději v zákonné lhůtě pro vyřízení reklamace zboží v trvání třiceti (30) kalendářní dnů.
 
7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou uvedeny na https://www.winkiki.cz v záložce Vrácení a reklamace zboží nebo je může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů prodávající informuje spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro mnou nabízené, prodávané, poskytované nebo zprostředkované výrobky věcně příslušný.
 
9.1. Kupující jako spotřebitel má podle zákona na ochranu spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
 
9.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce Kontaktní údaje jsou: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, telefon recepce: +420 296 366 360, Email: podatelna@coi.cz,  Web: http://www.coi.cz,  IS DS: x7cab34
 
9.3. Kupující – spotřebitel má možnost v případě sporů z uzavřené kupní smlouvy využít evropskou platformu pro řešení sporů on-line (dále jen „platforma pro řešení sporů“). Platformu pro řešení sporů zřídila Evropská komise za účelem nezávislého, nestranného, transparentního, efektivního, rychlého a spravedlivého řešení sporů on-line mezi spotřebiteli a podnikateli. Platforma pro řešení sporů je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (řešení spotřebitelských sporů on-line podle nařízení (EU) č. 524/2013).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 
10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn za účelem uzavření a plnění smlouvy zpracovávat tyto jeho osobních údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
10.3. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu po dobu od uzavření smlouvy po její splnění oběma smluvními stranami informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu zákonné nebo smluvní záruky za jakost zboží a dále po dobu následujících pěti let nebo po dobu, kdy to bude třeba pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
10.10. Pokud má kupující za to, že
10.10.1. zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné,
10.10.2. osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
10.10.3. osobní údaje již prodávající nepotřebuje pro účely zpracování a vznesl námitku dle předchozího bodu, je prodávající povinen omezit zpracování osobních údajů.
 
10.11. Pokud bude na straně kupujícího existovat konkrétní důvody, může vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů.
 
10.12. Prodávající má povinnost na žádost kupujícího vymazat zpracované osobní údaje v těchto případech:
10.12.1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
10.12.2. kupující odvolal svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
10.12.3. kupující vznesl námitku proti zpracování os. údajů a při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje zájem kupujícího nad zájmem prodávajícího na zpracování těchto osobních údajů;
10.12.4. osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
10.12.5. povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
 
10.13. Pokud by kupující měl za to, že jeho osobní údaje prodávající zpracovává protiprávně, je oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
10.14.  Kupující má právo na přístup k těmto informacím týkajících se osobních údajů:
10.14.1. jaké jsou účely zpracování osobních údajů;
10.14.2. jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů;
10.14.3. kdo kromě prodávajícího je příjemce osobních údajů;
10.14.4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
10.14.5. zdali má právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
10.14.6. informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od kupujícího.
 
11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 
12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 
12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
13.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
13.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
13.4. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Čechova 239/9, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty: obchod@winkiki.cz, telefon 606 654 644.
 
13.6. Obchodní podmínky jsou ve formátu PDF připojovány jako příloha emailu potvrzujícího objednávku a současně je možno si je stáhnout z https://www.winkiki.cz v záložce Obchodní podmínky.